Polityka prywatności

Definicje

 • NobleProg – oznacza operatora usługi dostępu do platformy DaDesktop.
 • Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 • RODO – oznacza ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
 • Usługa – oznacza udostepnienie rozwiązań technologicznych opartych na dostępie do wirtualnych desktopów
 • Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest NobleProg Polska sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu 50-249, ul. Rydygiera 2a/22 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000817216, NIP 8982254573, REGON 385011152000000, kapitał zakładowy 10 000 zł

Z Administratorem można się kontaktować drogą e-mailową pod adresem rodo@nobleprog.pl

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Cele przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • przygotowania lub przesłania oferty realizacji usługi a także utrzymania dostępu do usługi, obsługi technicznej i serwisowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.
 • wystawienia dokumentów sprzedaży (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego)
 • marketingu bezpośredniego związanego z udostępnianiem usług, prezentowanie opinii na temat zrealizowanych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej zgody)
 • analitycznych, optymalizacji i poprawy jakości procesów, archiwizacji informacji na wypadek ustalenia faktów, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora)

W naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe przetwarzać mogą również:

 • operatorzy pocztowi,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 • podmioty świadczącym dla nas usługi księgowe,
 • podmioty świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne,

Okres przechowywania

 • W przypadku przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy – maksymalnie przez okres 5 lat.
 • W przypadku przetwarzania danych niezbędnych do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikający z właściwych przepisów prawa podatkowego;
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu.

Pouczenie o prawach

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. które odbywałoby się bez udziału człowieka.

Przewiń do góry